"Tora un evaņģēlijs"

9. lasījums

Vitālijs Oļijņiks

 

Toras lasījuma nedēļas nodaļa VAEŠEV/UN DZĪVOJA
(1. Mozus 37:1-1. Mozus 40:23)

Mēs turpinām komentāru sēriju par Toras lasījuma nedēļas nodaļām viena gada ietvaros un mūsu mērķis ir gada laikā salīdzināt Toru un Evaņģēliju.
Šodien ir devītā nedēļas nodaļa, kuras nosaukums ir Vaešev. Tā sākas 1. Mozus grāmatā/Berešit 37:1 un beidzas 40:23. Nedēļas nodaļas nosaukums veidojas pēc pirmajiem nozīmīgajiem vārdiem, kas rakstīti 1. Mozus 37:1 “Bet Jēkabs dzīvoja zemē, kurā viņa tēvs kā svešinieks bija mitis, Kānaāna zemē.” Vārds “dzīvoja” oriģinālā ir Vaešev (וישב‏‎). Burtiski “un dzīvoja (vaešev) Jēkabs”, u.t.t.
Lūk, kas ir rakstīts 1. Moz. 37:5-8 “Bet Jāzeps sapņoja sapni, un, kad tas to izstāstīja saviem brāļiem, tie ienīda viņu vēl vairāk. Un viņš teica tiem: “Uzklausiet šo sapni, ko es sapņoju. Redzi, mēs sējām kūlīšus tīruma vidū, un mans kūlītis piecēlies stāvēja, bet jūsu apkārtstāvošie kūlīši klanījās līdz zemei mana kūlīša priekšā.” Un viņa brāļi sacīja tam: “Vai tiešām tu būsi mūsu ķēniņš? Vai tu valdīdams valdīsi pār mums?” Un viņi turpmāk to ienīda vēl vairāk gan to sapņu, gan to vārdu dēļ.” Jāzeps, kuram tajā laikā bija 17 gadu, dalās ar brāļiem gan ar sapni, ko redzēja, gan ar šī sapņa nozīmi. Ir diezgan skaidrs, ka kūlīši ir brāļi un sapnis atklāj pravietojumu par nākotni - brāļi klanīsies Jāzepa priekšā. Tālāk 1. Moz. 37:9-11 ir rakstīts “Un vēlāk viņš sapņoja vēl vienu sapni un stāstīja arī to saviem brāļiem: “Redzi, es sapņoju vēl vienu sapni, un, lūk, saule un mēness, un vienpadsmit zvaigznes klanījās manā priekšā.” Kad viņš to izstāstīja savam tēvam un saviem brāļiem, tad viņa tēvs to sarāja un sacīja tam: “Ko nozīmē sapnis, kuru tu sapņoji? Vai mums būtu ietin jāiet - man, tavai mātei un taviem brāļiem, lai klanītos tavā priekšā līdz zemei?” Un viņa brāļi to apskauda, bet viņa tēvs šo stāstu paturēja prātā.” Tāpat, kā pirmajā sapnī, labi saprotama arī ir otrā sapņa jēga – zvaigznes norāda uz brāļiem. Tās ir divpadsmit, viena no tām ir Jāzeps un pārējās vienpadsmit zvaigznes klanījās viņam. Saule ir tēvs, mēness ir māte. Pētnieki uzdod jautājumu par to, kā mēness var būt māte, jo Rāhele, diemžēl, tajā laikā bija jau mirusi. Viņa nomira dzemdībās, dāvājot dzīvību savam otrajam dēlam, pēdējam Jēkaba dēlam Benjamīnam. Saskaņā ar seno Midrašu, ar seno šī fragmenta skaidrojumu Berešit Raba 84. nodaļā, ir teikts “Sacītais attiecas uz Bilhu (sinodalajā transkripcijā “Valla”), kura audzināja viņu kā māte. Bilha bija Rāheles kalpone.” Interesanti ir pievērst uzmanību tēva reakcijai uz pastāstīto sapni. Sinodālajā tulkojumā ir rakstīts “ (..) viņa tēvs ievēroja (..).” Vārds “ievēroja” oriģinālā ir vārds “šamar” (שׂמר‎). Šis vārds nozīmē “glabāt, sargāt, būt nomodā par”. Lūk, kā vārds “šamar” tiek skaidrots jūdu komentārā; Raši raksta sekojošo “Tēvs pacietīgi gaidīja, kad piepildīsies. Līdzīgi tam, “kas tur ticību”, kā tas ir rakstīts Jes. 26:2.  Saskaņā ar Raši skaidrojumu, tēvs uztvēra šo sapni kā pravietojuma atklāsmi un gaidīja - “šamar”, kad tas piepildīsies. Līdzīgu skatījumu atklāj arī ievērojamā autore E. Vaita. Viņa raksta “Neskatoties uz šķietami skarbajiem vārdiem, Jēkabs ticēja, ka Dievs Jāzepam atklāj nākotni.” Sančino komentārā ir teikts “Jēkabs ar gandarījumu secināja, ka viņa izvēle bija pareiza un ka Jāzepam no debesīm ir norādīts, ka nākotnē viņš kļūs par valdītāju un ģimenes galvu.”
Vai Jāzepa sapņi piepildījās? Izlasīsim 1. Moz. 42:1-9 “Kad nu Jēkabs redzēja, ka Ēģiptē ir labība, tas sacīja saviem dēliem: “Kāpēc jūs skatāties cits uz citu? Redziet, es esmu dzirdējis, ka Ēģiptē ir labība, noejiet turp un pērciet mums to, lai mēs varētu palikt dzīvi un mums nebūtu jāmirst.” Un Jāzepa desmit brāļi nogāja, lai iepirktu labību no Ēģiptes. Bet Jāzepa brālim Benjamīnam Jēkabs neļāva iet brāļiem līdzi, jo viņš sacīja: “Ka tam nenotiek kāda nelaime.” Tā Israēla dēli nogāja citu gājēju vidū, lai pirktu labību, jo Kānaāna zemē bija bads. Bet Jāzeps bija zemes pārvaldnieks un labības pārdevējs visiem zemes iedzīvotājiem. Kad Jāzepa brāļi nāca un klanījās līdz zemei viņa priekšā, tad Jāzeps, ieraudzījis savus brāļus, tos pazina, tomēr viņš izlikās viņus nepazīstam un teica viņiem skarbi: “No kurienes jūs nākuši?” Un viņi atbildēja: “No Kānaāna zemes, lai pirktu labību.” Un Jāzeps pazina savus brāļus, bet tie viņu nepazina. Un Jāzeps atcerējās savus sapņus, kādus tas par viņiem bija sapņojis (..).” Jāzepa sapņi pēc būtības patiešām bija pravietiski. Nedaudz tālāk ir rakstīts, ka visi brāļi un visa Izraēla ģimene pārceļas uz Ēģipti un nokļūst Jāzepa pakļautībā, ka tas tika paredzēts. Lūk, kā tas ir aprakstīts Psalmā 104:12-19 “12 Toreiz ļaužu bija nedaudz, pavisam maz, un viņi bija svešinieki tai zemē. Viņi staigāja no vienas tautas pie otras, no vienas valsts pie otras valsts ļaudīm. Bet Viņš neļāva nevienam viņus apspiest un sodīja pat ķēniņus viņu dēļ: “Neaizskariet Manus svaidītos un nedariet ļauna Maniem praviešiem!” Kad bads uznāca tajā zemē un izbeidzās viss maizes krājums, Viņš sūtīja viņiem pa priekšu vienu vīru, Jāzepu, ko pārdeva par vergu, viņa kājas lika siekstā un viņu pašu iekala dzelzīs, kamēr viņa paredzējums piepildījās un Tā Kunga vārds to apliecināja.” Pēc frāzes “nedariet ļauna Maniem praviešiem”, Svētie Raksti tālāk saka “Viņš sūtīja viņiem pa priekšu vienu vīru, Jāzepu, ko pārdeva par vergu.” Jāzeps tiek nosaukts par pravieti. Tālāk 19. pantā “kamēr viņa paredzējums piepildījās un Tā Kunga vārds to apliecināja.” Jāzepam tika dota Dieva atklāsme, Dieva Vārds. Viņš, būdams pravietis, saņēma no Dieva redzējumu par nākotni un vēlāk šis Vārds precīzi piepildījās. Un tā, mēs esam atraduši pravietisko simbolu, kas aprakstīja Izraēla ģimeni. Saule, mēness un 12 zvaigznes ir pravietiska atklāsme un simbolisms.
Atverot apustuliskos rakstus, mēs atkal sastopamies ar šo pašu salīdzinājumu. Atkl. gr. 12:1-5 “Pie debesīm parādījās liela zīme: sieva, saulē tērpta, mēness apakš viņas kājām un viņai galvā divpadsmit zvaigžņu vainags. Tā bija grūta un brēca dzemdēšanas sāpēs un mokās. Vēl cita zīme parādījās pie debesīm: redzi, liels pūķis, ugunīgi sarkans; tam bija septiņas galvas un desmit ragi, un uz viņa galvām septiņi ķēniņa kroņi. Viņa aste noslaucīja trešo daļu zvaigžņu no debesīm un nometa tās uz zemi. Pūķis stāvēja sievas priekšā, kurai bija jādzemdē, lai aprītu viņas bērnu, kad viņa būs dzemdējusi. Viņai piedzima bērns, dēls, kam bija ganīt visas tautas ar dzelzs zizli; un viņas bērns tika aizrauts pie Dieva un pie Viņa troņa.” Apskatīsim svarīgāko šīs pravietiskās atklāsmes tēlu nozīmi. Pirmkārt, ir dots sievas tēls. Praviešu valodā sieva ir Dieva tautas simbols, Jesajas 54:5 ir viens no daudzajiem tā piemēriem. “Jo tavs laulāts vīrs ir tavs Radītājs, Tas Kungs Cebaots ir Viņa vārds. Un tavs Pestītājs ir Israēla Svētais, Viņu sauc par visas pasaules Dievu.” Dieva tauta tiek saukta par sievu derības kontekstā, ar kuru šie ļaudis ir saistīti ar Visaugsto un kurā Visaugstais ir tās vīrs; “tavs laulāts vīrs ir tavs Radītājs.” Šis sievas tēls tiek izmantots mums jau pazīstamā attēlojumā – saule, mēness un 12 zvaigznes. Tas ir Izraēls, tā ir derības tauta. Otrkārt, mums ir tikko dzimuša bērna tēls. Šis tēls pravietojumos arī ir labi pazīstams. Piemēram, Jes. 9:5 “Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls, valdība guļ uz Viņa kamiešiem. Viņa vārds ir: Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais Tēvs un Miera valdnieks.” Šis ir neparasts bērns un šis dzimušais neaizsargātais bērniņš tiek nosaukts par Vareno (“stipro”, krievu tulk.) Dievu, oriģinālā “El Gebor” (אל גִּבּוֹר), par Mūžīgo Tēvu “Aba Ad” (אָב עַד‎). Mat. 1:22, 23 ir norādījums uz vēl vienu pravietojumu “Bet viss tas ir noticis, lai piepildītos, ko Tas Kungs runājis caur pravieša muti, sacīdams: redzi, jaunava būs grūta un dzemdēs Dēlu, un Viņa vārdu sauks Imanuēls, tulkojumā: Dievs ar mums.” Šeit tiek citēts Jes. 7:14. Senatnē izteiktais pravietojums par sievas dzimumu, kas sadragās čūskas galvu, piepildījās (1. Moz. 3:15). Bija atnācis Pestītājs, Glābējs, Mesija – Svaidītais, grieķu valodā Kristus.
Atkl. gr. 12. nodaļas sākumā ir vēls viens tēls. Tas ir pūķis, kurš nostājās sievas priekšā, “lai aprītu viņas bērnu.” Pūķa un čūskas tēls ir labi pazīstams jau no paša 1. Mozus grāmatas sākuma. Lūk, kas par to ir rakstīts Atkl. gr. 12:9 “Lielais pūķis, vecā čūska, to sauc par velnu un sātanu, kas pieviļ visu pasauli, tapa gāzts; viņš tika nomests uz zemi un līdz ar viņu tā eņģeļi.” Sātans mēģina iznīcināt jaundzimušo, kurš dzimst Izraēlā, taču pūķim neizdodas to aprīt. Viņš izpilda Savu kalpošanu un atgriežas Debesu tronī. Atkl. 12:13 ir rakstīts “Pūķis, redzēdams, ka tas nomests zemes virsū, sāka vajāt sievu, kas bija dzemdējusi puisēnu.” Tā pati tauta, kurā uz šīs zemes dzima Mesija, turpmāk tiek pakļauta sātana vajāšanām. 12. nodaļas beigās ir teikts “Tad pūķis sadusmojās par sievu un gāja karot ar pārējiem viņas cilts locekļiem, kas turēja Dieva baušļus un apliecināja Jēzu.” Nedaudz tālāk šī ļaužu grupa tiek aprakstīta šādi, Atkl. gr. 14:12 “Šeit vajadzīga svēto izturība, kas tur Dieva baušļus un Jēzus liecību.” Vēsturiskās procesu rezultātā tradicionāli tiek sadalīts jūdaisms un Tora ar kristietību un Jēzu Kristu. Ortodoksālajam jūdaismam ir Tora, bet nav Jēzus Kristus, ortodoksālajai kristietībai ir Jēzus Kristus, taču nav Toras. Svēto Rakstu Vecā derība un apustuliskie raksti piesauc iegūt vienotu garīgu pieredzi par Dieva likumiem un ticību Jēzum. Gan Tora, gan Mesija ir divas galvenās patiesās derības tautas pazīmes, Dieva baušļi un ticība Jēzum. Tora un Mesija - šī garīgā pieredze šodien ir pieejama ikvienam.
Lai Visaugstais svētī jūs un jūsu ģimenes!

 

 

 


Lasījumu arhīvs

1.Lasījums BEREŠIT / IESĀKUMĀ (1.Moz.1:1 - 6:8)
2.Lasījums NOAH/NOA (1. Mozus 1:6-9-1. Mozus 11:32)
3.Lasījums

LEH LEHA/IZEJ (1. Mozus 12:1-1. Mozus 17:27)

4.Lasījums

VAERA/PARĀDĪJĀS (1. Mozus 18:1-1. Mozus 22:24)

5.Lasījums

HAEI SARA/ SĀRAS DZĪVE (1. Mozus 23:1-1. Mozus 25:18)

6.Lasījums

TOLDOT/ CILTSRAKSTI (1. Mozus 25:19-1. Mozus 28:9)

7.Lasījums

VAECE/ IZGĀJA (1. Mozus 28:10-1. Mozus 32:2)

8.Lasījums

VAIŠLAH/ UN SŪTĪJA (1. Mozus 32:3-1. Mozus 36:43)

9.Lasījums

VAEŠEV/UN DZĪVOJA (1. Mozus 37:1-1. Mozus 40:23)

10.Lasījums

MIKEC/PĒC..(GADIEM)(1. Mozus 41:1-1. Mozus 44:17)

11.Lasījums

VAIGAŠ/TAD PIEGĀJA(1. Mozus 44:18-1. Mozus 47:27)

12.Lasījums

VAEHI/NODZĪVOJA (1. Mozus 47:28-1. Mozus 50:26)

13.Lasījums

ŠEMOT/VĀRDI (2. Mozus 1:1-2. Mozus 6:1)

14.Lasījums

VAERA/PARĀDĪJIES(2. Mozus 6:2-2. Mozus 9:35)

15.Lasījums

BO/EJ(2. Mozus 10:1-2. Mozus 13:16)

 

Pēdējās izmaiņas veiktas :
17.05.2018
E-pasts: tukumasda@inbox.lv