"Tora un evaņģēlijs"

2. lasījums

Vitālijs Oļijņiks

Toras lasījuma nedēļas nodaļa NOAH/NOA
(1. Mozus 1:6-9-1. Mozus 11:32)

Mēs turpinām komentāru sēriju par Toras lasījuma nedēļas nodaļām viena gada ietvaros un mūsu mērķis ir gada laikā salīdzināt Toru un Evaņģēliju.
Šodien mūsu uzmanībai ir otrā nedēļas nodaļa, kuras nosaukums ir Noa. Tas veidojas pēc pirmā nozīmīgā vārda šajā Bībeles fragmentā. Šī Toras lasījuma nedēļas nodaļa sākas 1. Mozus 6:9, kur ir teikts “Šis ir stāsts par Nou (..)”, un beidzas 1. Mozus 11:23.
Sestās nodaļas pirmā daļa ir veltīta vispasaules plūdu aprakstam. 17. pantā ir rakstīts
“Jo redzi, Es likšu nākt ūdensplūdiem zemes virsū, kas iznīcinās visu radību zem debesīm, kam vien ir dzīvības dvaša: visam, kas zemes virsū, būs nobeigties.” Apustuļu rakstos, kas tiek saukti par Jauno derību, plūdu tēma ir sastopama daudzkārt. Lūk, kas ir rakstīts 2. Pētera 3:3-8 “Papriekš ievērojiet to, ka pēdējās dienās nāks nikni smējēji, kuri dzīvos savās pašu kārībās un sacīs: kur paliek Viņa apsolītā atnākšana? No tā laika sākot, kad tēvi iegāja mierā, viss paliek tā, kā bija no radīšanas sākuma. - Tiem, kas to apgalvo, paliek apslēpts, ka vecos laikos debesis un zeme ir cēlušās Dieva vārda spēkā no ūdens un ar ūdeni. Tāpēc arī toreizējā pasaule gāja bojā ūdens plūdos. Bet tagadējās debesis un tagadējo zemi glabā un uztur tas pats vārds ugunij un bezdievīgo cilvēku tiesas un pazušanas dienai. Bet to vien turiet vērā, mīļie, ka viena diena Tam Kungam ir kā tūkstoš gadi un tūkstoš gadi kā viena diena.” Saskaņā ar apustuļa Pētera vārdiem, pirmās pasaules bojāeja ir otrās pasaules bojāejas prototips. Tātad, pirmsplūdu civilizācijas iznīcināšana un mūsdienu pasaules iznīcināšana notiks līdzīgi. Paskatīsimies uz dažām šo abu notikumu paralēlēm. Pirmkārt, pasaules bojāejas iemesls Torā ir aprakstīts 1. Mozus 6:5 “Kad Dievs redzēja, ka cilvēku ļaunums augtin auga zemes virsū un ka viņu sirdsprāta tieksmes ik dienas vērsās uz ļaunu.” Un no 11.-13. pantam tajā pašā nodaļā. “Bet zeme bija samaitāta Dieva priekšā un pilna varas darbu. Un skatīja Dievs to zemi, un redzi, tā bija samaitāta, jo ikviena radība savu ceļu samaitāja uz zemes. Tad Dievs sacīja Noam: „Ikvienas radības gals nāk Manā priekšā; jo zeme ir pilna varas darbu, ko tie dara; tādēļ Es viņus izdeldēšu kopā ar zemi.”” Atšķirībā no senajiem Divupes mītiem, saskaņā ar kuriem plūdi iestājās tāpēc, ka dievi bija noguruši no cilvēku radītā trokšņa, Svētie Raksti norāda uz morālas dabas iemeslu cilvēku bojāejai. Līdzīgs stāvoklis, kā to atklāj apustuliskie raksti, būs arī mūsdienu civilizācijas iznīcības priekšvakarā. Iepriekš izlasītajā Bībeles fragmentā no 2. Pētera 3:3, 7 tas ir norādīts. “Papriekš ievērojiet to, ka pēdējās dienās nāks nikni smējēji, kuri dzīvos savās pašu kārībās (..).” “Bet tagadējās debesis un tagadējo zemi glabā un uztur tas pats vārds ugunij un bezdievīgo cilvēku tiesas un pazušanas dienai.” 2. Tim. 3:1-5 cilvēku morālais stāvoklis tiek raksturots šādi “Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantas kārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, cietsirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu, izrādīdami ārēju svētbijību, bet tās spēku noliegdami; un no tādiem izvairies.” Pirmo pasauli pazudināja morāls pagrimums un tādu pašu apstākļu dēļ bojā ies arī mūsdienu civilizācija.
Kā tieši ir aprakstīts bezdievīgo liktenis? Mat. 24:37, 40-42 tas ir uzrakstīts. “Jo, kā bija Noas dienās, tā būs arī Cilvēka Dēla atnākšana.” “Tad divi būs laukā, vienu pieņems, otru atmetīs. Divas mals dzirnavās, vienu pieņems, otru atmetīs. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kurā stundā jūsu Kungs nāk.” Šeit Jēzus Kristus savu Otro atnākšanu salīdzina ar Noa laiku un izsaka frāzes, kuras šodien ir plaši pazīstamas daudzos kristietības virzienos. Proti, viens tiek paņemts, bet cits atstāts. Rezultātā radās teorija par to, ka būs, tā saucamā, slepenā Jēzus Kristus atnākšana, kuras laikā Viņš paņems savējos ļaudis. Tā tiek nosaukta par slepeno draudzes aizraušanu. Tie, kuri nebūs to skaitā, kas tiks aizrauti, paliks uz zemes. Šo teoriju labi atpoguļo romāns, vēlāk arī uzņemtā filma ar nosaukumu “Atstātie aizmugurē.” Tajā tiek parādīta situācija, kurā noteikts skaits cilvēku pēkšņi pazūd un uz zemes paliek tikai neticīgie. Taču šim attēlojumam nav pilnīgi nekā kopīga ar Bībeli. Tas varēja parādīties tikai tādu cilvēku apziņā, kuri Svētos Rakstus lasa vairāk kā neuzmanīgi. Kā evaņģēlijos, tā arī Torā, Jēzus Kristus patiešām ir teicis, ka vieni tiks paņemti, bet citi atstāti, taču galvenais jautājums ir par citu - uz ko viņi tiek atstāti? Vēlreiz pievērsīsim uzmanību Mat. 24. nodaļai un izlasīsim no 37.-39. pantam. “Jo, kā bija Noas dienās, tā būs arī Cilvēka Dēla atnākšana. Jo, tā kā tanīs dienās priekš ūdens plūdiem tie rija un plītēja, precējās un devās laulībā līdz tai dienai, kad Noa iegāja šķirstā, un tie nenāca pie saprašanas, tiekāms plūdi nāca un aizrāva visus, tāpat būs arī Cilvēka Dēla atnākšana.” Vai jūs pievērsāt uzmanību tam, ko uz zemes atnesa plūdi? Ir teikts “plūdi nāca un aizrāva visus, tāpat būs arī Cilvēka Dēla atnākšana.” Tātad, tie, kuri paliks uz zemes, tomēr nepaliks uz tās, lai turpinātu dzīvot. Tie aizies bojā, kā tas notika plūdu laikā, par to spilgi ir pateikts šīs nedēļas Toras lasījuma nodaļā. 1. Moz. 7:21-23 ir rakstīts “Tad nobeidzās ikviena radība, kas kustēja zemes virsū, putni, lopi, zvēri un visi radījumi, kas pulkiem mudž uz zemes, un visi cilvēki. Viss, kam bija dzīvības dvaša, kas dzīvoja sausumā, nobeidzās. Tā Viņš iznīcināja visu dzīvo, kas bija zemes virsū, no cilvēka līdz pat lopiem, rāpuļiem un putniem gaisā visi tika iznīcināti (..).” 
Taču Toras vēstījums par plūdiem nav piepildīts tikai ar drūmām krāsām. 1. Moz. 6:3 ir teikts “Tad Dievs sacīja: “Mans Gars nevar mūžīgi būt ar cilvēku, jo tas ir miesa. Viņa mūžs lai ir simts divdesmit gadi.”” Šeit Visaugstais nosaka noteiktu laika posmu. Kāda tam ir nozīme? Lūk, kādu atbildi mēs atrodam pie ievērojamiem Toras skaidrotājiem. Viens no tiem ir Raši (רש"י ). Vārds Raši ir vārdu “RAbbi SHlomo Itzhaki” saīsinājums. Viņš dzīvoja no 1040. g. - 1105. g. pēc Kristus, un bija viens no izcilākajiem viduslaiku Talmuda komentētājiem. Kā arī ievērojams Bībeles skaidrotājs un jūdaisma garīgais līderis Ziemeļfrancijā. Viņš raksta: “Līdz 120 gadiem būšu pacietīgs ar viņiem, bet, ja neatgriezīsies viņi no saviem ļaunajiem darbiem, sūtīšu tiem plūdus.” Paskaidrojot Visaugstā vārdus, Raši apliecina, ka 120 gadi ir žēlastības un Dieva pacietības laiks. Tā bija iespēja šai paaudzei atgriezties no saviem ļaunajiem darbiem. Ja tas tā būtu noticis, ūdens plūdi nenotiktu.
Vēl viens komentārs ir no Aben-Ezras (אבן עזרא), kurš dzīvoja nedaudz vēlāk, no 1089. g. - 1164. gadam. Viņš bija dzejnieks, gramatiķis, filozofs, Bībeles skaidrotājs, astronoms un ārsts, un viņš raksta: “120 gadi cilvēcei tika doti tāpēc, lai tie varētu pārdomāt savu uzvedību, atmest nepareizos darbus un nožēlot grēkus.”
Vēlreiz citēšu Raši komentāru: “Mūžīgajam ir daudz atbrīvošanas un glābšanas ceļu, tad kāpēc Viņš apgrūtināja Noa, liekot viņam būvēt šķirstu? Lai tās paaudzes cilvēki redzētu, kā viņš ar to nodarbojas 120 gadu garumā un jautātu: “Priekš kam tas Tev ir vajadzīgs?” Bet viņš atbildētu: “Svēts un svētījošs ir Viņš, Viņš radīs plūdus uz zemes.” Varbūt atgriezīsies tie no saviem ļaunajiem ceļiem.”
Tāda pati aina ir atklāta arī apustuļu rakstos. 2. Pēt. 2:5 ir rakstīts “Viņš arī nesaudzēja seno pasauli, bet sūtīdams plūdus bezdievīgajai pasaulei, izglāba tikai taisnības sludinātāju Nou līdz ar septiņiem citiem.” Noa ir nosaukts par taisnības sludinātāju. 120 gadu garumā viņš sludināja pirmsplūdu pasaulei, aicinot tos uz grēku nožēlu. Šis fakts ir jāizceļ īpaši. Dievs nekad neatstāj cilvēkus bez cerības. Tas pats Mat. 24:14 ir uzrakstīts par mūsu pasaules bojāeju. “Un šis Valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals.” Pasaules gals neiestāsies ātrāk, kamēr visi nebūs brīdināti par to. 2. Pēt. 3:9 lasām sekojošus vārdus “Tas Kungs nevilcina Savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās.” 
Nobeigumā pieminēsim vēl vienu interesantu paralēli, kas raksturo divu pasauļu bojāeju. 2. Pēt. 3:8 ir rakstīts “Bet to vien turiet vērā, mīļie, ka viena diena Tam Kungam ir kā tūkstoš gadi un tūkstoš gadi kā viena diena.” Šī interesantā frāze atrod dziļas saknes arī ebreju tradīcijā. Babilonijas Talmudā, “Sanhedrin” traktātā ir teikts “Un teica gudrais no Elijas nama: “Pasaules pastāvēšanas laiks ir 6000 gadi, 2000 gadi - haoss, 2000 gadi - Tora, 2000 gadi - Mesijas laiks.”” Tajā pašā traktātā ir arī sacīts “(..) Pasaule pastāvēs 6000 gadus, bet pēc tam 1000 gadus tā būs pamesta. Līdzīgi tam, ka sešās dienās Visaugstais radīja pasauli un visu, kas tajā, bet septītajā dienā atpūtās. Jo viena diena Viņam ir kā tūkstoš gadi.”  
Senlaiku Svēto Rakstu pētnieki redzēja šeit paralēles ar cilvēces vēsturi, sešu tūkstošu gadu zemes vēsturi, savukārt septītajam ir īpašs statuss.
Vēlu jums un jūsu ģimenēm bagātas svētības no Visaugstā!

 

 


Lasījumu arhīvs

1.Lasījums BEREŠIT / IESĀKUMĀ (1.Moz.1:1 - 6:8)
2.Lasījums NOAH/NOA (1. Mozus 1:6-9-1. Mozus 11:32)
3.Lasījums

LEH LEHA/IZEJ (1. Mozus 12:1-1. Mozus 17:27)

4.Lasījums

VAERA/PARĀDĪJĀS (1. Mozus 18:1-1. Mozus 22:24)

5.Lasījums

HAEI SARA/ SĀRAS DZĪVE (1. Mozus 23:1-1. Mozus 25:18)

6.Lasījums

TOLDOT/ CILTSRAKSTI (1. Mozus 25:19-1. Mozus 28:9)

7.Lasījums

VAECE/ IZGĀJA (1. Mozus 28:10-1. Mozus 32:2)

8.Lasījums

VAIŠLAH/ UN SŪTĪJA (1. Mozus 32:3-1. Mozus 36:43)

9.Lasījums

VAEŠEV/UN DZĪVOJA (1. Mozus 37:1-1. Mozus 40:23)

10.Lasījums

MIKEC/PĒC..(GADIEM)(1. Mozus 41:1-1. Mozus 44:17)

11.Lasījums

VAIGAŠ/TAD PIEGĀJA(1. Mozus 44:18-1. Mozus 47:27)

12.Lasījums

VAEHI/NODZĪVOJA (1. Mozus 47:28-1. Mozus 50:26)

13.Lasījums

ŠEMOT/VĀRDI (2. Mozus 1:1-2. Mozus 6:1)

14.Lasījums

VAERA/PARĀDĪJIES(2. Mozus 6:2-2. Mozus 9:35)

15.Lasījums

BO/EJ(2. Mozus 10:1-2. Mozus 13:16)

 

Pēdējās izmaiņas veiktas :
17.05.2018
E-pasts: tukumasda@inbox.lv