"Tora un evaņģēlijs"

10. lasījums

Vitālijs Oļijņiks

 

Toras lasījuma nedēļas nodaļa MIKEC/PĒC..(GADIEM)
(1. Mozus 41:1-1. Mozus 44:17)

Mēs turpinām komentāru sēriju par Toras lasījuma nedēļas nodaļām viena gada ietvaros un mūsu mērķis ir gada laikā salīdzināt Toru un Evaņģēliju.
Šodien ir desmitā nedēļas nodaļa, kuras nosaukums ir Mikec. Tā sākas 1. Mozus grāmatā/Berešit 41:1 un beidzas 44:17. Nedēļas nodaļas nosaukums veidojas pēc pirmajiem nozīmīgajiem vārdiem, kas rakstīti 1. Mozus 41:1 “Pēc divi gadiem faraonam bija sapnis (..).” Frāze “pēc .. (gadiem)” oriģinālā ir Mikec (מִקֵּץ‏‎).
Nereti dzīvē mēdz būt situācijas, kad cilvēkam ir vajadzīga gudrība no nekurienes. Kad viņa personīgā pieredze, izglītība, dzīves redzējums un zināšanas nepietiek, lai sagatavotos nākotnei vai atrisinātu kādu aktuālu problēmu. Ne velti saka, ka viena galva ir labi, bet divas – labāk. Jo gudrāks padomdevējs, jo uzticamāks ir tas, kas dod labu padomu, kā arī lielāka iespējamība labvēlīgam iznākumam vienā vai otrā lietā. Un, ja šāds padomdevējs ir pats Visaugstais – visu zinošais un visur esošais Radītājs, tad panākums ir garantēts. Jautājums ir par to, kurš no cilvēkiem varētu būt šādi pagodināts, saņemt atklāsmi tieši no Visaugstā. Kurš uzdrošinātos cerēt saņemt padomu no Kunga? Par to arī komentārs šai Toras lasījuma nedēļas nodaļai.
Izlasīsim 1. Moz. 41:1-7 “Pēc divi gadiem faraonam bija sapnis: viņš stāvēja upes grīvā. Un no upes grīvas izkāpa septiņas govis, skaista izskata un jo treknām miesām. Un viņas ganījās meldros. Un pēc tam atkal izkāpa septiņas citas govis no upes, nejauka izskata un jo liesām miesām, un nostājās blakus pirmajām govīm upes malā. Un govis, kurām bija nejauks izskats un kuras bija liesām miesām, aprija tās septiņas treknām miesām un skaista izskata govis. Un faraons pamodās. Un viņš atkal iemiga un redzēja otru sapni: un redzi, septiņas vārpas auga uz viena stiebra, brangas un skaistas. Un tad atkal radās septiņas plānas vārpas, kas bija austreņa kaltētas. Un plānās vārpas aprija septiņas brangās un pilnās vārpas. Un faraons atmodās un saprata, ka tas bija sapnis.” Tālāk tekstā ir rakstīts, ka faraons atsauc savu gudros, taču viņi izrādās nespējīgi izskaidrot šo sapni, līdz dzērienu devējs atceras par jaunekli, kuru viņš satika cietumā. Tas, viņš stāstīja, prot iztulkot sapņus. Šis jauneklis bija Jāzeps. Lasām tālāk 1. Moz. 41:25-32 “Tad Jāzeps sacīja faraonam: “Abi faraona sapņi ir viens un tas pats: Dievs ir darījis zināmu, ko Viņš faraonam darīs. Septiņas brangās govis ir septiņi gadi, un septiņas glītās vārpas arī ir septiņi gadi; tas ir viens sapnis. Un septiņas kaulainās un neglītās govis, kas iznāca pēc viņām, ir septiņi gadi, un septiņas plānās un austreņa kaltētās vārpas arī ir septiņi gadi, bada gadi. Šis ir tas, par ko es sacīju faraonam: Dievs ir atklājis faraonam, ko Viņš darīs. Redzi, nāks septiņi gadi, kuros liela pārticība būs Ēģiptes zemē. Un tad nāks septiņi bada gadi pēc tiem, un tad aizmirsīs visu pārticību Ēģiptes zemē, jo bads aprīs zemi. Un netiks vairs pieminēta pārticība tanī zemē bada dēļ, kas sekos, jo tas būs ļoti smags. Un, ka sapnis divreiz ir rādījies faraonam, ir tāpēc, ka Dievs tā lēmis un steigsies to arī piepildīt.””
Pirmais, ko izlasītajā fragmentā vajadzētu izcelt, ir fakts, ka sapņa avots bija tieši Dievs. 25. pantā ir teikts “Dievs ir darījis zināmu, ko Viņš faraonam darīs.” 28. pantā ir rakstīts “Dievs ir atklājis faraonam, ko Viņš darīs.” 32. pantā – “Dievs tā lēmis un steigsies to arī piepildīt.” Mūsu acu priekšā ir fakts par pravietisku sapni, par pravietisku atklāsmi, kas tika sūtīta pagānam. Un nevis vienkāršam pagānam, bet faraonam, kurš pagānismā tika uzskatīts par dievišķības iemiesojumu, kurš tādā veidā ar savu statusu bija “atvēzējies” pret Dieva autoritāti un uzurpējis Dieva varu uz zemes. Taču neskatoties uz to, Dievs šim pagānam parāda žēlastību, kā arī visai Ēģiptes zemei sūta atklāsmi visas tautas dzīvības glābšanai, lai cik pārsteidzoši arī neskanētu šī Toras epizode. Pat garāmejoša Svēto Rakstu analīze parāda, ka šī nav vienīgā reize. Piemēram, paskatīsimies uz Daniela 2:1. “Savas valdīšanas otrajā gadā Nebukadnēcars redzēja nozīmīgu sapni, kas viņu tā satrauca, ka viņš uzmodās no miega.” Tāpat, kā gadījumā ar faraonu, galma gudrie nebija spējīgi atbildēt uz ķēniņa jautājumiem. Tālāk Dan. 2:26-30 ir rakstīts “Tad ķēniņš sacīja Daniēlam, kuru sauca par Beltsacaru: “Vai tu patiesi vari man pateikt sapni, kas man bija, un to arī izskaidrot?” Daniēls atbildēja ķēniņam: “Noslēpumu, ko ķēniņš grib zināt, viņam nevar atklāt ne gudrie, ne vārdotāji, ne zvaigžņu vērotāji, ne zīlnieki vai pareģi; bet ir Dievs debesīs, kas atklāj noslēpumus. Un tas ir ķēniņam Nebukadnēcaram darījis zināmu, kas notiks laiku beigās; tavs sapnis un parādības, kuras tu guļot redzēji, ir šādas: tev, ak, ķēniņ, gultā guļot nāca galvā domas, kas notiks nākotnē. Un tas, kas atklāj noslēpumus, tev parādīja, kas notiks. Bet man šis noslēpums tika atklāts ne manas gudrības dēļ, it kā tā būtu lielāka kā citiem cilvēkiem, bet lai ķēniņam taptu zināms sapņa izskaidrojums un tu izprastu savas sirds domas.”” Un tā, šeit ir vēl viens fakts par pravietisku sapni un Dieva atklāsmi pagānam Nebukadnēcaram, Babilonijas ķēniņvalsts valdniekam. Šis sapnis nešaubīgi bija no Dieva, jo 28. pantā ir teikts “Bet ir Dievs debesīs, kas atklāj noslēpumus. Un tas ir ķēniņam Nebukadnēcaram darījis zināmu, kas notiks laiku beigās (..).” 29. pantā “Un tas, kas atklāj noslēpumus, tev parādīja, kas notiks.” Šajā sapnī Dievs Nebukadnēcaram atklāja vēsturisku nākotnes panorāmu no sapņa parādīšanas brīža līdz zemes vēstures beigām. Šīs sapņa iemesls ir norādīts šādi – 29. pants “Tev, ak, ķēniņ, gultā guļot nāca galvā domas, kas notiks nākotnē. Un tas, kas atklāj noslēpumus, tev parādīja, kas notiks.” 30. pants “(..) Lai (..) tu izprastu savas sirds domas.” Dievs atklāja Nebukadnēcaram nākotni tāpēc, ka Nebukadnēcars pārdomāja par to un vēlējās to zināt. Līdzīgi stāsti ir arī apustuliskajos rakstos, piemēram, Mat. 2:1, 2 ir rakstīts “Kad Jēzus bija piedzimis Bētlemē, Jūdas ķēniņa Hēroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi un sacīja: “Kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs Viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām Viņu pielūgt.”” Šeit mēs sastopam aprakstu par cilvēkiem, kuriem nebija nekā kopīga ar derības tautu. Tālāk šis notikums attīstās šādi, Mat. 2:7-12 “Tad Hērods paslepen saaicināja gudros, sīki izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku. Un viņš tos sūtīja uz Bētlemi un sacīja: “Eita un ievāciet rūpīgi ziņas par to bērnu, un, kad jūs Viņu atradīsit, tad paziņojiet to man, ka arī es aizeju un Viņu pielūdzu.” To no ķēniņa dzirdējuši, tie aizgāja. Un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās pār namu, kurā bija bērns. Un, zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varen lielu prieku. Un, namā iegājuši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, Viņa māti, un tie nometās ceļos un Viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja Viņam zeltu, vīraku un mirres. Un sapnī saņēmuši norādījumu (atklāsmi, krievu tulk. “откровение”) pie Hēroda neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi.” Šie svešzemnieki sapnī saņēma atklāsmi. Šis ir termins, kas apraksta Dieva darbību, viņi saņēma norādījumu no Dieva. Tāpat, kā gadījumā ar faraonu un Nebukadnēcaru, burvji nepavisam nav patiesajam Dievam pietuvināti cilvēki. Oriģinālā, sengrieķu valodā tiek izmantots vārds “μάγος”, no tā cēlies vārds “mags”, taču neskatoties uz to, Dievs šiem cilvēkiem sūtīja Savu atklāsmi.
Paskatīsimies uz vēl vienu piemēru par Dieva atklāsmi. Mat. 27:19 “Bet, viņam sēžot uz soģa krēsla, viņa sieva sūtīja pie tā un lika sacīt: “Liec mierā šo taisno, jo es šonakt sapnī daudz cietu Viņa dēļ.”” Šeit tiek aprakstīts Romas prokurors Poncijs Pilāts, kad viņš atrodas soģa krēslā un lemj Jēzus likteni. Viņa sieva sūta tam brīdinājumu, pamatotu uz to, kas notika iepriekšējā naktī. Paklausieties, kā viņas stāstītais skan Bībeles biedrības mūsdienu krievu valodas tulkojumā. “Neko nedari šim nevainīgajam, šonakt es redzēju Viņu sapnī un es Viņa dēļ ļoti cietu”, saka Pilāta sieva par Jēzus Kristu. Dievs Pilātam darīja zināmu, kā tam pareizi bija jādara.
Un tā, šodien mēs apskatījām četrus dievišķu sapņu piemērus, kas tika doti pagāniem. Dievs sūtīja atklāsmi faraonam, Nebukadnēcaram, austrumu gudrajiem un Pilāta sievai. Jāņa 1:9 ir rakstīts “Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku.” Dievs ir Radītājs un Tēvs visiem cilvēkiem uz šīs zemes, Viņš mīl un vēlas izglābt visus, un tāpēc sūta pravietiskus sapņus, lai apgaismotu ikvienu cilvēku šajā pasaulē. Pat ja šis cilvēks ir pagāns un viņam nav nekas kopējs ne ar Dievu, ne ar Viņa derību. Ņemot vērā vēsturisko gaitu, neviens cilvēks nevarēs iebilst par to, ka Dievs viņam nav atklājies. Tā ir, ka Dieva atklāšanās veids dažādiem cilvēkiem ir dažāds, taču Dievs ir gaisma, kas apgaismo ikvienu cilvēku, kas ienāk šajā pasaulē. Tāpēc, ka Viņš mīl un vēlas izglābt visus.
Lai Visaugstais svētī jūs un jūsu ģimenes!

 

 

 


Lasījumu arhīvs

1.Lasījums BEREŠIT / IESĀKUMĀ (1.Moz.1:1 - 6:8)
2.Lasījums NOAH/NOA (1. Mozus 1:6-9-1. Mozus 11:32)
3.Lasījums

LEH LEHA/IZEJ (1. Mozus 12:1-1. Mozus 17:27)

4.Lasījums

VAERA/PARĀDĪJĀS (1. Mozus 18:1-1. Mozus 22:24)

5.Lasījums

HAEI SARA/ SĀRAS DZĪVE (1. Mozus 23:1-1. Mozus 25:18)

6.Lasījums

TOLDOT/ CILTSRAKSTI (1. Mozus 25:19-1. Mozus 28:9)

7.Lasījums

VAECE/ IZGĀJA (1. Mozus 28:10-1. Mozus 32:2)

8.Lasījums

VAIŠLAH/ UN SŪTĪJA (1. Mozus 32:3-1. Mozus 36:43)

9.Lasījums

VAEŠEV/UN DZĪVOJA (1. Mozus 37:1-1. Mozus 40:23)

10.Lasījums

MIKEC/PĒC..(GADIEM)(1. Mozus 41:1-1. Mozus 44:17)

11.Lasījums

VAIGAŠ/TAD PIEGĀJA(1. Mozus 44:18-1. Mozus 47:27)

12.Lasījums

VAEHI/NODZĪVOJA (1. Mozus 47:28-1. Mozus 50:26)

13.Lasījums

ŠEMOT/VĀRDI (2. Mozus 1:1-2. Mozus 6:1)

14.Lasījums

VAERA/PARĀDĪJIES(2. Mozus 6:2-2. Mozus 9:35)

15.Lasījums

BO/EJ(2. Mozus 10:1-2. Mozus 13:16)

 

Pēdējās izmaiņas veiktas :
17.05.2018
E-pasts: tukumasda@inbox.lv